Privacy verklaring – Fysiowave – Zevenbergen

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Fysiowave hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiowave houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Fysiowave verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor bovenstaande doelstellingen kan Fysiowave de volgende gegevens van u vragen:

Bijzondere e/of gevoelige persoonsgegevens:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn en rechten patiënt

Fysiowave bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens van patiënten worden, zoals in de wet beschreven, 15 jaar bewaard indien het gaat om medische behandeldossiers. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Tijdens het behandeltraject en de 15 jaar daarna hebben patiënten altijd de mogelijkheid om dossiers in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u versterkte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct naar een andere partij. Hiervoor dient u zich wel te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Klachten en vragen

Als Fysiowave zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hierover heeft of als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

Contact gegevens

Functionaris gegevensbescherming Fysiowave Zevenbergen en Klundert:

Erroll Wevers

Veldkers 2, 4761 WG Zevenbergen

0168-325543

info@fysiowave.nl